Visie/missie van de school
C.N.B.S. “De Wegwijzer” is een Christelijke basisschool.
Wij vinden dat de school een plek moet zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, zich veilig en geborgen voelen, zich thuis voelen, vrijheid ervaren, verantwoordelijkheid dragen, een kritische houding ontwikkelen, zelfstandigheid vergroten en op basis van onze identiteit een Christelijke levenshouding uitdragen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling moet optimaal worden ontwikkeld.

Die visie bepaalt onze omgang met en kijk op het kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. De Bijbel, het Woord van God, is dus richtinggevend en bepalend voor het denken en handelen in de school.
Vanuit deze Christelijke levensvisie sluit het pedagogisch-emotioneel klimaat aan voor wat betreft het elkaar accepteren als volwaardig mens en het kind als zelfstandig individu.
We willen daarom recht doen aan de eigen aard van het kind en willen ruimte geven aan de eigen ontwikkeling. Individualisering in gezamenlijkheid en differentiatie willen we ook in de komende jaren verder gestalte geven.
Van grote waarde achten we het leren accepteren van elkaar. Normen en waarden dienen kritisch te worden ontwikkeld. Kortom we willen een adaptieve school zijn waar ruimte en aandacht is voor ieder kind.